Agile & Scrum

Wat is agile? Methode, tips en voorbeelden

Agile is een algemeen term die wordt gebruikt voor een groep van software ontwikkel methodes zoals Scrum, Kanban, Lean, Enterprise scrum, Rational Unified Process (RUP), Extreme Programming (XP) en context drive testen. Naast deze methodes zijn er nog meer dan 40 verschillende varianten van Agile.

Agile is zelf dus geen methode maar een verzamelnaam.

Agile betekent “behendig”, “lenig”, “vlug” of “wendbaar”.

Hoe is Agile ontstaan?

De Agile filosofie is ontstaan in 2001 toen 17 programmeurs bij elkaar kwamen om het “Agile Manifesto” te schrijven. In het Agile Manifesto staan de basisprincipes van het Agile werken beschreven.

Wat is het doel van het Agile manifesto?

Met het Agile manifesto als uitgangspunt wordt het voor organisaties mogelijk om met de continue verandering om te gaan. Door de agile filosofie toe te passen kun je als organisatie overleven in een wereld die meer en meer instabieler, complexer, onzekerder en onduidelijker wordt. Door gebruik te maken van agile methodes in bedrijfsprocessen kan een organisatie:

 • Flexibel en wendbaar reageren op veranderingen;
 • Beter en sneller inspelen op nieuwe eisen en wensen van de stakeholders;

Agile gaat vooral om slimmer werken i.p.v harder werken. Hoe creëer je meer waarde aan je output in minder tijd met als doel het leveren van perfecte klantervaringen.

Wat zijn kenmerken van een Agile organisatie?

Zelfsturende teams

Projecten (werk) moet worden gedaan in kleine zelfstandige multi-disciplinaire teams die werken in korte cycli aan relatief kleine taken en continu feedback krijgen van de uiteindelijke klant of eindgebruiker.

Download gratis & premium business templates:

Bezoek onze pagina met gratis business downloads via deze link.

Voice of the Customer

Om in staat te zijn om de perfecte klantervaring op te leveren is noodzakelijk om de daadwerkelijke wensen en eisen van de klanten (stakeholders) in kaart te brengen. Met input van de klanten kun je als Agile organisatie nieuwe voordelen creëren en waarde leveren aan je klanten. Lees hier meer over de Voice of the Customer.

Om dit te realiseren zal een organisatie zich moeten aanpassen op het vlak van:

 • Doelstellingen;
 • Waarden;
 • Principes;
 • Processen:
 • Systemen;
 • Software & ICT infrastructuur
 • Opleiden medewerkers;

Interactief netwerk

Om zelfsturende teams en het klantgericht werken succesvol uit te voeren is binnen de Agile organisatie een transparant netwerk van medewerkers nodig. Binnen dit transparante netwerk ligt focus op communicatie, consistentie en focus op algemene doel; perfecte klantervaring.

Welk probleem lost Agile eigenlijk op?

Agile lost het probleem op van:

 • Lang moeten wachten voordat er daadwerkelijk begonnen kan worden met ontwikkelen en implementeren van projecten (e.g. productontwikkeling, ontwikkelen app, website, veranderingsproject, marketingcampagne);
 • Geen noodzaak voor grote ingewikkelde planningen en budgetten;

Wat is scrum? Methode, tips en voorbeelden

Scrum is een voorbeeld van een Agile methodiek of aanpak – een effectievere en flexibelere manier van werken – die het voor een team mogelijk maakt projecten op een productievere wijze op te leveren en eventuele problemen snel te tackelen. De Scrum methodiek is toepasbaar op ieder type project of dienst.

De grote gemene deler van iedere Agile methodiek is dat ze iteratief en stapsgewijze ontwikkeling ondersteunen. Bij scrum is het uitgangspunt dan ook “leren door doen”. Als organisatie of bedrijf bereik je meer door aan de slag te gaan, kleine stapjes maken, implementeren, evalueren en aanpassen. Door deze manier van werken worden wensen en eisen van stakeholders steeds duidelijker gedurende de ontwikkeling van het product of dienst.

Het grote voordeel is de mogelijkheid om flexibel te reageren op eventuele veranderingen in eisen, wensen of prioriteiten door de betrokken stakeholders.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Scrum?

 • Simpel;
 • Flexibel;
 • Communicatie met stakeholders;
 • Samenwerking.

Wat zijn de rollen binnen een Scrum team?

Product Owner:

De Product Owner vertegenwoordigt de interne of externe klant. Dit is de rol met de meeste autoriteit en verantwoordelijkheid. De product owner functioneert als intermediair tussen de stakeholders (voor wie het product gemaakt wordt) en het team (die het product daadwerkelijk maakt).

Scrum Master:

De Scrum Master is de facilitator van het project. Hij managet niet het team zoals een traditionele projectmanager dat doet. Zijn belangrijkste taak is om het team te motiveren en om eventuele blokkades weg te nemen zodat het team niet gehinderd wordt (bijvoorbeeld teamleden die continue worden weggeroepen om brandjes te blussen)

Ontwikkelteam:

Medewerkers (experts, specialisten, proceseigenaren, werkuitvoerders) die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de eindresultaten.

Scrum lijst met definities

Agile

– filosofie over wendbaarheid van organisaties. Waarde voor de klant moet altijd leidend zijn bij de keuzes die je maakt in een project. Agile betekent letterlijk ‘wendbaar’.

Backlog item

– onderdelen van de product backlog (brokken werk) die je op de sprint backlog kunt plaatsen om ze in de sprint te realiseren.

Busy

– de tweede van drie kolommen op het scrumbord. Hier is zichtbaar met welke taken wie bezig is op dat moment.

Ceremonies

– De vier terugkerende teambijeenkomsten- de sprintplanning, de stand-up, de review en de retrospective.

Dedicated time

– momenten waarop teamleden tegelijkertijd en op dezelfde plek aan het project werken.

Definition of done

– Een van de vier lijsten. Voor ieder backlog item wordt op deze lijst beschreven wanneer het klaar is om opgeleverd te worden. De definition of done geeft antwoord op de vraag: wat wordt er gerealiseerd en hoe ziet dat eruit?

Definition of fun

– De optionele vijfde lijst. Op deze lijst staan de factoren die volgens het team nodig zijn om met plezier samen te werken.

Demo

– Een demonstratie van het (tussen)resultaat dat tijdens de review wordt gepresenteerd aan de klant en eventuele andere belanghebbenden / stakeholders.

Done

– De derde van drie kolommen op het scrumbord. Hier wordt aangegeven welke taken zijn volbracht. Uiteindelijk belanden alle taken hier als het goed is.

Lijsten

– We maken gebruik van vier lijsten. Drie flipovervellen met post-its waarop visueel wordt waar het team aan werkt: de product backlog (de ijsberg), de sprint backlog met de definition of done en het scrumbord. (En eventueel de vijfde lijst: de defintion of fun.)

Planning poker

– Ook wel scrum poker. Een hulpmiddel om de benodigde tijd per backlog-item in te schatten. Dit kan bijvoorbeeld met kaarten of een app.

Potentially shippable product

– Een kant-en-klaar (deel)product of resultaat dat aan de klant gestuurd kan worden.

Product backlog

– Een van de vier lijsten. Een flipovervel met een overzicht van alle wensen en eisen voor het project.

Product owner

– De (gedelegeerde) opdrachtgever die de wensen van de klant vertaalt in wat er geleverd moet worden en de kwaliteit van het product en de deelproducten bewaakt. De product owner beheert de product backlog en bepaalt de prioritering.

Retrospective

– Een van de vier ceremonies. De teamevaluatie van het proces. Deze bijeenkomst sluit de sprint af en wordt benut om lessen te trekken uit de vorige sprint. Met als doel om als team nog beter te presteren in de volgende sprint.

Review

– Een van de vier ceremonies. De presentatie van de resultaten van de sprint. Dit is het moment om feedback te krijgen van betrokkenen zoals klanten, collega’s of managers.

Rollen

– Er zijn drie onderscheidende rollen binnen scrum: het scrumteam, de product owner en de scrum master.

Scrum

– Een slimme en flexibele manier om projecten te organiseren en waardevolle producten op te leveren. Zelforganiserende teams werken in korte cycli (van een dag tot een maand) telkens opnieuw naar een tastbaar resultaat. Dat levert meer productiviteit, effectiviteit en werkplezier op.

Scrumbord

– Een van de vier lijsten. Een flipovervel met de kolommen: ‘to do’, ‘busy’ en ‘done’. Hierop plak je post-its met de afzonderlijke taken die teamleden moeten uitvoeren om het beoogde resultaat van de sprint te realiseren. Dit is dé plek waar het team zich verzamelt tijdens de stand-ups en ieder teamlid zijn taken verplaatst op het bord van ‘busy’ naar ‘done’.

Scrumcoach

– De (eventuele) begeleider het scrumteam, de scrum master en de product owner om te leren werken volgens scrum. De rol van scrumcoach is van tijdelijke aard, in tegenstelling tot die van de scrum master.

Scrummaster

– De facilitator van het scrumteam. De scrum master begeleidt de ceremonies en bewaakt het proces.

Scrumroom

– Een speciaal voor Scrum gereserveerde werkkamer of zaal, waar het team samenwerkt.

Scrumteam

– Een multidisciplinair, zelforganiserend team dat bestaat uit vijf tot negen personen die de bulk van het werk in het project samen kunnen uitvoeren.

Sprint

– Een korte cyclus waarbinnen het team een product oplevert dat waarde toevoegt.

Sprint backlog

– Een van de vier lijsten. Op deze lijst staan de geselecteerde items uit de product backlog die in de sprint worden uitgewerkt.

Sprintplanning

– Een van de vier ceremonies. Bijeenkomst aan het begin van iedere sprint waarin de product owner de opdracht geeft voor de sprint en het team het werk voor de sprint plant.

Stand up

– Een van vier de ceremonies. Een korte bijeenkomst van vijftien minuten waarin het team de voortang en knelpunten bespreekt. Iedereen staat bij het scrumbord.

Timebox

– Een vaste tijdspanne waarbinnen iets moet gebeuren, zoals bijvoorbeeld bij een stand-up die maximaal 15 minuten mag duren. De maximumtijd heeft als doel onnodig lange discussies te voorkomen.

To do

– De eerste kolom (van drie) op het scrumbord. Iets wat gepland staat, maar waar nog niet aan begonnen is.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Heb je na het lezen van dit artikel:

– opmerkingen;
– feedback (positief of kritisch);
– aanvullende vragen;
– of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van onze informatie te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Download gratis & premium business templates:

Bezoek onze pagina met gratis business downloads via deze link.