Projectportfolio Management

Wat is projectportfolio management?

Projectportfolio management is gedefinieerd als:”Het opstellen, plannen en bijsturen van de projectportfolio zodanig, dat de juiste projecten worden geselecteerd en uitgevoerd. Hierbij worden planning, beschikbare mensen, beschikbare middelen en andere afhankelijkheden optimaal gebalanceerd. Dit met als doel dat het totaal aan projecten maximale waarde toevoegt aan de strategische doelstellingen van een organisatie.”

Portfoliomanagement is managen van een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten, projecten en programma’s om de strategische doelstellingen van een organisatie te bereiken. De doelstelling van portfoliomanagement is het vaststellen van de optimale balans tussen het belang van de activiteiten en het gebruik van de schaarse resources, het rekening houden met de risico’s en kansen die de omgevingsfactoren bieden en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Organisaties denken (idealiter) vanuit een strategie. Om de strategie te doen slagen zal de organisatie iets moeten doen, een unieke verandering moeten doormaken. Hiervoor staan schaarse middelen ter beschikking. Portfoliomanagement is de discipline die ervoor zorgt dat de strategie op een beheerste wijze wordt gerealiseerd.


Bron: www.pmwiki.nl